Aktīvie pētījumi

Eirāzijas ūdra Lutra lutra aizsardzības plāna izstrāde
Projekta vadītājs: Guna Bagrade
Sākuma datums: 1.7.2016
Beigu datums: 28.2.2018

Latvijas vides aizsardzības fonda budžeta apakšprogramma "Vides aizsardzības projekti" finansēts projekts.

Projekta mērķis: Eirāzijas ūdra populācijas Latvijā saglabāšana labvēlīgā aizsardzības statusā (eksperta atzinums 2013. gadā), ilgtermiņā nodrošinot sugas eksistenci nepārtrauktā areālā, nesamazinot vides bioloģisko ietilpību, saglabājot sugu dabiskās ekoloģiskās funkcijas, kā arī rast veiksmīgāko risinājumu starp iesaistītajām interešu grupām ūdru un cilvēka līdzāspastāvēšanas jautājumos Latvijā.

Projekta uzdevumi un galvenās veicamās aktivitātes:

  1. Nodrošināt sugas aizsardzības plāna (SAP) izstrādi atbilstoši sugu aizsardzības plānu izstrādes vadlīnijām (saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likumu, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.05.2015. rīkojumu Nr. 127 “Par sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādāšanas kārtību” un Dabas aizsardzības pārvaldes rīkojumu Nr.1.1/15/2015-P 12.05.2015) un SAP iesniegšanu atbildīgajām institūcijām.
  2. Apzināt jaunāko starpvalstu pieredzi sugas aizsardzībā, iesaistot pieredzes apmaiņā Lietuvas, Igaunijas un OSG ekspertus ūdru jautājumos.
  3. Organizēt divas apspriedes ar ekspertiem, vides organizāciju, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem sugas aizsardzības plāna izstrādes laikā.
  4. Ūdru nodarīto postījumu vietu apsekošana un iesaistīto pušu viedokļu apzināšana.
  5. Nodrošināt SAP pilnā teksta tulkojumu angļu valodā.

Sasniegtie rezultāti, pētījuma rezultātu dokumentācija:


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.