Aktīvie pētījumi

Metodes selekcijas rezultātu efektīvai praktiskai izmantošanai un adaptācijas pārbaudēm lapu kokiem
Projekta vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 1.7.2016
Beigu datums: 31.12.2018

LVMI Silava ir sadarbības partneris SIA "Meža nozares kompetences centrs" projektā Nr. 1.2.1.1/16/A/009 "Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība", kas tiek īstenots sadarbībā ar

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 10 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR.

1.2.1.1/16/A/009 Pētniecības projekts P2
Metodes selekcijas rezultātu efektīvai praktiskai izmantošanai un adaptācijas pārbaudēm lapu kokiem

Pētījuma mērķis:
Izstrādāt tehnoloģijas, kuru izmantošana lapu koku reproduktīvā materiāla pavairošanā un atlasē nodrošinātu meža un lauksaimnieciskajai ražošanai maz piemērotajās platībās ierīkoto stādījumu ražības paaugstināšanu.

Pētījuma vispārējais apraksts:
Pieaugot pieprasījumam pēc koksnes kā atjaunojama resursa, lai aizstātu fosilos materiālus gan enerģētikā, gan nozarēs ar augstāku koksnes izmantošanas pievienoto vērtību (kā mēbeļu, būvmateriālu ražošanā), svarīgi kāpināt vietējo koku sugu audžu ražību un īscirtmeta plantāciju platību. Šādos stādījumos galvenokārt izmantojamas lapu koku sugas. Kārpainajam bērzam konstatēts nozīmīgs selekcijas efekts un selekcijas rezultātu izmantošana meža atjaunošanā Latvijas klimatiskajos apstākļos ir ekonomiski izdevīga (Jansons et al., 2011). Vēl augstāks praksē realizētais selekcijas efekts būtu sasniedzams, izmantojot veģetatīvi pavairotu materiālu – pašu ražīgākos, piemērotākos klonus. Būtiski izstrādāt metodiku klonu adaptācijas novērtēšanai un finansiāli efektīvai pavairošanai.

Aktualitātes

 1. 2016.10.21. Pētījuma pārskats par 1. atskaites periodu
  Veikta bērza audu kultūru iniciācijas etapa izstrāde, salīdzinot eksplantu ņemšanas laiku (mēnesi -2), mātesaugu vecumu (2), eksplantu sterilizācijas veidu (2) un kultivēšanas barotnes veidu (4) un vērtējot šo faktoru ietekmi uz kultūras iniciāciju. Tāpat veikta bērza stādījumu un audžu parauglaukumu uzmērīšana – iestrādes nākamajiem projekta starpposma rezultātiem. Veicot iegūtās datu kopas (2156 koki ar vidējo vecumu 33 gadi) sākotnējo analīzi konstatēts, ka divas un vairāk galotnes (kas nozīmīgi samazina stumbra vērtību un palielina tā bojājumu risku) ir 24,5% bērzu; šajā aspektā vērojamas reģionālās atšķirības, taču meža tipam vai audzes valdošai koku sugai nav būtiskas ietekmes uz stumbra kvalitāti.

  Pēcnācēju pārbaužu rezultāti liecina par augstu vairāku galotņu un zarojuma formas iedzimstamības koeficientu – tātad par iespējām nozīmīgi uzlabot šo pazīmju vērtību selekcijas procesā. Veicot salcietības pārbaudes, identificēts viens ražīgs Populus klons ar nozīmīgu sala bojājumu risku.
 2. 23.01.2017. Pārskats par 2. atskaites periodu
 3. 21.04.2017. Pārskats par 3. atskaites periodu
 4. 14.08.2017. Pārskats par 4. atskaites periodu
 5. 20.12.2017. Pārskats par 5. atskaites periodu
 6. 20.03.2018. Pārskats par 6. atskaites periodu
 7. 19.06.2018. Pārskats par 7. atskaites periodu
 8. 14.09.2018. Pārskats par 8. atskaites periodu
 9. 11.12.2018. Pārskats par 9. atskaites periodu
 10. 10.01.2019. Pētījums noslēdzies 31.12.2018. ar galarezultātu. Rezultātu kopsavilkums šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.