Aktīvie pētījumi

Ūdens apsaimniekošana Baltijas mežos (WAMBAF)
Projekta vadītājs: Zane Lībiete
Sākuma datums: 1.3.2016
Beigu datums: 28.2.2019

Interreg Baltijas Jūras Reģiona programmas projekts.

WAMBAF projekta mērķis ir samazināt barības vielu un dzīvsudraba nokļūšanu ūdenstecēs un ūdenstilpēs mežsaimniecības rezultātā (konkrēti pievēršoties meža meliorācijas sistēmu renovācijai, aizsargjoslu un bebraiņu apsaimniekošanai).

Kopējais finansējums: 2.9 miljoni EUR
ERAF finansējums: 2.3 miljoni EUR
LVMI Silava finansējuma daļa: 180 000 EUR

Vadošais partneris: Zviedrijas Mežu aģentūra

Partneri: Zviedrijas Meža pētīšanas institūts, Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte, Somijas Dabas resursu institūts, Metsähallitus, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētnieciskais centrs, Lietuvas Republikas Vides ministrija, Polijas Meža pētīšanas institūts

Plānotās aktivitātes:

  1. Esošās informācijas apkopošana par ūdens aizsardzību mežsaimniecībā (publikācijas, likumdošana, vadlīnijas, plānošanas rīki);
  2. Vadlīniju un jaunu rīku (tajā skaitā karšu programmu, un mobilo aplikāciju) izstrāde ūdens aizsardzības pasākumu plānošanai un ieviešanai mežsaimniecībā;
  3. Reālu un virtuālu demonstrācijas platību ierīkošana izstrādāto rīku pielietojuma parādīšanai un apmācību organizēšanai;
  4. Apmācību materiālu sagatavošana un apmācību organizēšana meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem, ieinteresēto pušu un sabiedrības informēšana.

Prezentācijas materiāls

Aktualitātes


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.