Aktīvie pētījumi

Brūno lāču un ūdru monitorings
Projekta vadītājs: Jānis Ozoliņš
Sākuma datums: 8.12.2014
Beigu datums: 20.6.2016

Pētījuma pasūtītājs – Dabas aizsardzības pārvalde.

Pētījuma uzdevumi:

  1. Lāča darbības pēdu uzskaite 5 Natura 2000 teritorijās – dabas liegumi "Lielais Pelēčāres purvs", "Ziemeļu purvi", "Stompaku purvi", dabas parks "Vecumu meži" un Teiču dabas rezervātā atbilstoši uzskaišu metodikai "Brūnā lāča Ursus arctos fona monitorings".
  2. Ūdra darbības pēdu uzskaite 18 Natura 2000 teritorijās atbilstoši uzskaišu metodikai "Ūdra Lutra lutra monitorings NATURA 2000 teritorijās". 2014. gadā uzskaites veicot dabas liegumos "Istras ezers" un "Pildas ezers", dabas parkos "Adamovas ezers", "Drīdža ezers", "Dvietes paliene" un "Silene", aizsargājamo ainavu apvidos "Augšdaugava" un "Augšzeme", Rāznas nacionālajā parkā, 2015. gadā – dabas liegumos "Dubnas paliene", "Jaunanna", "Lubāna mitrājs", "Mugurves pļavas" un "Sitas un Pededzes paliene", dabas parkos "Kuja" un "Numernes valnis", aizsargājamo ainavu apvidū "Veclaicene" un Teiču dabas rezervātā, Rāznas nacionālajā parkā.
  3. Ūdra darbības pēdu uzskaite norādītajos kvadrātos atbilstoši uzskaišu metodikai "Ūdra Lutra lutra fona monitorings" (2014. gadā 50 kvadrāti, 2015. gadā – 160).

 
(K. Dukules-Jakušenokas foto)


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.