Aktīvie pētījumi

Oglekļa, slāpekļa un fosfora izskalošanās no meža zemes Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs
Projekta vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 3.1.2011
Beigu datums: 31.12.2013

Pētījuma  pasūtītājs Ziemeļvalstu Mežzinātnes sadarbības komiteja SNS (Nordic Forest Research Cooperation Committee).

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības projekts (angl. Leaching of carbon, notrogen and phosphorus from forest land in the Nordic and Baltic countries).
Pētījumu koordinē Zviedrijas mežu izpētes institūts Skogforsk.

Pētījuma vispārīgais mērķis ir kvantificēt oglekļa (C), slāpekļa (N) un fosfora (P) izskalošanos no augsnes Ziemeļu un Baltijas valstīs, lai raksturotu izskalošanās fona līmeni meža zemēs un lai kvantitatīvi novērtētu dažādu mežsaimniecisko darbību (mežizstrāde, augsnes sagatavošana, meža meliorācija, mēslošana un pelnu izmantošana) uz izskalošanās dinamiku. Pētījumā izmantos augsnes ūdens un noteces ūdeņu kvalitatīvos rādītājus, apkopojot informāciju, kas dažādu monitoringa programmu ietvaros pieejama projektā iesaistītajās valstīs.

Pētījumā analizējamās hipotēzes:

  1. N un P izskalošanās samazinās, pieaugot teritorijas novietojuma platuma grādiem;
  2. C, N un P izskalošanās pieaug, palielinoties kūdras augšņu izplatības īpatsvaram;
  3. ar barības vielām labāk nodrošinātajās augsnēs N un P izskalošanās notiek intensīvāk, nekā nabadzīgās augsnēs;
  4. N izskalošanos ietekmē, galvenokārt, N saturs nokrišņu ūdeņos, bet augsnes kvalitatīvajiem rādītājiem ir sekundāra loma.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.