Aktīvie pētījumi

Multifunkcionālas celmu izstrādes un augsnes pacilu sagatavošanas iekārtas prototipa izveidošana un testēšana
Projekta vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 1.2.2010
Beigu datums: 30.9.2013


Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts
(Nr. 2010/0255/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/174)
Programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
prioritāte 2.1. "Zinātne un inovācijas"
pasākums 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība"
aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Sadarbības partneris SIA "Orvi"

Darba uzdevumi

Pētījuma vispārīgais mērķis ir samazināt biokurināmā sagatavošanas un meža augsnes apstrādes izmaksas, ieviešot praksē jaunu kombinētu risinājumu celmu izstrādei un augsnes sagatavošanai meža atjaunošanas darbiem. Projekta specifiskais mērķis ir izveidot un notestēt jaunu multifunkcionālu celmu izstrādes un augsnes pacilu gatavošanas iekārtu biokurināmā sagatavošanai un augsnes sagatavošanai auglīgos skujkoku izcirtumos.

Pētījuma ietvaros plānots sadarbībā ar vienu no vadošajiem meža tehnikas izstrādes uzņēmumiem Latvijā, SIA "Orvi", apkopot informāciju par praksē izmantojamajām celmu izstrādes un augsnes sagatavošanas iekārtām, un, identificējot "labākās prakses piemērus", izgatavot un testēt Latvijas apstākļiem piemērotu celmu izstrādes un pacilu veidošanas iekārtas prototipu. Pirms projekta uzsākšanas veikta tehniskā priekšizpēte alternatīvo risinājumu izvērtēšanai. Pētījums sadalīts 3 aktivitātēs:

 1. Labākās prakses piemēru identificēšana.
 2. Multifunkcionālas celmu izstrādes un augsnes pacilu gatavošanas iekārtas prototipa izveidošana.
 3. Iekārtas prototipa testēšana.

Pētījuma rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšanas aktivitātes ietvaros sagatavos vismaz 3 zinātniskas publikācijas par projekta rezultātiem un ilustrētas vadlīnijas celmu izstrādei, augsnes sagatavošanai un meža atjaunošanai skujkoku izcirtumos uz auglīgām minerālaugsnēm (vadlīniju mērķauditorija – meža īpašnieki, tehnikas pakalpojumu sniedzēji un citi interesenti). Pētījuma rezultātus latviešu valodā ar kopsavilkuma tulkojumu angļu un krievu valodās publicēs LVMI Silava un projekta mājas lapā.

Sagaidāmie rezultāti atbilstoši pētnieciskajām aktivitātēm:

 1. labākās prakses piemēru identificēšana;
  a) sagatavots pārskats par labās prakses piemēriem, veicot meža atjaunošanu pēc celmu izstrādes,
  b) sagatavotas tehniskās specifikācijas multifunkcionālas celmu izstrādes un augsnes pacilu gatavošanas iekārtas prototipam;
 2. multifunkcionālas celmu izstrādes un augsnes pacilu gatavošanas iekārtas prototipa izveidošana,
  a) izstrādāta multifunkcionālas celmu izstrādes un augsnes pacilu gatavošanas iekārtas konstruktoru dokumentācija,
  b) izgatavots multifunkcionālas celmu izstrādes un augsnes pacilu gatavošanas iekārtas prototips,
  c) izgatavots uzlabots multifunkcionālas celmu izstrādes un augsnes pacilu gatavošanas iekārtas;
 3. iekārtas prototipa testēšana,
  a) ierīkoti eksperimentālie stādījumi,
  b) sagatavots pārskats par tehnoloģisko iekārtu, meža stādīšanas un kopšanas ražības izmēģinājumiem,
  c) sagatavots pārskats par meža atjaunošanas izmēģinājumu rezultātiem,
  d) sagatavotas tehniskās specifikācijas augsnes sagatavošanas darbu veikšanai vienlaicīgi ar celmu izstrādi auglīgos skujkoku izcirtumos.

Pētījuma rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšanai tiks izveidota projekta mājas lapa, sagatavotas 2 pētījuma faktu lapas un 5 projekta preses relīzes. Pētījuma aktivitāšu rezultāti tiks publicēti starptautiskos anonīmi recenzējamos zinātniskos izdevumos un iekļauti vienā doktora disertācijā.

Aktualitātes

 1. 01.06.2011. Pabeigti meža atjaunošanas rezultātu uzmērījumi atcelmotās platībās Somijā
 2. 29.07.2011. Sagatavots pārskats par meža atjaunošanas izmēģinājumiem atcelmotās platībās Somijā (pieejams lejupielādei šeit)
 3. 04.10.2011. Izgatavots un lauka apstākļos izmēģināts celmu raušanas un plēšanas kausa prototips
 4. 09.03.2012. LVMI Silava Latvijas mežzinātnes dienas pasākumā projekts pārstāvēts ar stenda referātu Productivity of stump extraction with experimental prototype head MCR-500

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.