Aktīvie pētījumi

Privāto mežu potenciālā devuma Latvijas kokrūpniecībai 2011.–2015. gadā novērtējums
Projekta vadītājs: Jurģis Jansons
Sākuma datums: 14.5.2010
Beigu datums: 8.11.2010

Pētījuma finansētājs Meža attīstības fonds.

Pētījuma darba uzdevumi:

 1. Noteikt privāto meža īpašumu struktūru iedalījumā pa meža platībām (hektāros) 2009. gadā sekojošā iedalījumā:
  a. līdz 5 ha meža;
  b. no 5 ha līdz 10 ha;
  c. no 10 ha līdz 50 ha;
  d. no 50 ha līdz 300 ha;
  e. virs 300 ha.
 2. Noteikt meža īpašnieku īpatsvaru katrā no 1. punktā minētajā īpašnieku grupā, kas veikuši mežsaimniecisko darbību savos meža īpašumos vai valdījumos.
 3. Sagatavot privāto mežu raksturojumu (mežaudžu vecuma struktūra sadalījumā pa valdošām sugām, hektāros un kubikmetros) katrai no 1.punktā minētajām meža īpašumu grupām, kas iedalītas atbilstoši 2. punktā paredzētajam novērtējumam.
 4. Izstrādāt metodiku un atbilstoši tai noteikt potenciālos meža izmantošanas apjomus 2011.2016. gadam iedalījumā pa valdošajām sugām katrā Valsts meža dienesta virsmežniecībā.

Pētījuma zinātniskais pārskats


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.