Aktīvie pētījumi

Ģenētisko faktoru nozīme adaptēties spējīgu un pēc koksnes īpašībām kvalitatīvu mežaudžu izveidē
Projekta vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 1.12.2009
Beigu datums: 30.11.2012

Eiropas Sociālā fonda projekts (Nr. 2009/0200/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/146)
Programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
prioritāte 1.1. "Augstākā izglītība un zinātne"
pasākums 1.1.1. "Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība"
aktivitāte 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"

Mērķis – apvienot kompetenci mežzinātnes, ķīmijas inženierzinātnes un bioloģija nozarēs, piesaistot jaunos speciālistus un ārzemju ekspertus, lai kompleksi novērtētu ģenētisko faktoru ietekmes potenciālu priedes, egles un hibrīdās apses adaptācijas spēju paaugstināšanā un koksnes īpašību uzlabošanā.

Pētījuma ietvaros pirmo reizi Latvijā un visa Baltijas jūras reģiona ietvaros tiks veikts ģenētisko faktoru ietekmes vērtējums zaru parametriem dažādās stumbra daļās. Tas sniegs iespēju ievērojami uzlabot ātraudzīgo koku, kas iegūti  no sēklu plantāciju sēklām, zarojuma  kvalitāti un reizē ar to piemērotību kokrūpniecības vajadzībām.Līdzīgu uzlabojumu sniegs arī projekta ietvaros plānotā detālā koku mehānisko, ķīmisko un bioloģisko noturību īpašību analīze, pēc kuras rezultātiem labākie tiks rekomendēti sēklu plantāciju ierīkošanai.Šādi detāli koksnes īpašību pētījumi, kas plānoti projekta ietvaros, meža kokiem Latvijā līdz šim nav veikti un būs vieni no pirmajiem Eiropā.

Pētījuma apakšvirzieni:

 1. Meža koku adaptācija, biomasas izvietojums un zarojuma kvalitāte
 2. Koksnes īpašību ģenētiskā determinācija
 3. Molekulāri ģenētisko metožu izmantošana dabisko mežaudžu ģenētiskās daudzveidības noteikšanā un meža koku saimnieciski noderīgo īpašību izvērtēšanā

Pētījuma izpildē iesaistīti 18 atbilstoši pilna darbalaika ekvivalentam strādājoši zinātniskie darbinieki.

Rezultāti

 1. 03.03.2010. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference
 2. 22.–25.03.2010. Zinātniski praktiskā konference "Zinātne un prakse nozares attīstībai"
 3. 12.07.2010. I pusgada sasniegto rezultātu prezentācija un to turpmākā attīstība
 4. 18.–21.10.2010. Starptautiska zinātniska konference "Koku un mežaudžu adaptācija un tās veicināšanas iespējas"
 5. 29.10.2010. Izbraukuma seminārs "Mežaudžu vitalitātes, ražības un kvalitātes uzlabošanas pētījumi"
 6. 30.11.–01.12.2011. Starptautiska zinātniska konference "Adaptīvo pazīmju ģenētiskā variācija" (Genetic variations of adaptive traits)
 7. 13.08.2012. Izveidota projekta mājas lapa (adrese: http://genetiskiefaktorimezaudzuizveide.yolasite.com), kurā pieejami projekta laikā sagatavotie informatīvie materiāli, zinātniskie un populārzinātniskie raksti, kā arī organizēto un apmeklēto konferenču saraksts.

Aktualitātes

 1. 29.01.2010. Dalība Latvijas universitātes 68. zinātniskajā konferencē
 2. 04.02.2010. Datu bāze ICT-ENSURE
 3. 26.02.2010. Izstāde "Mežzinātne un koksnes tehnoloģijas Latvijā"
 4. 29.07.2010. Augsnes mitruma un teperatūras mērījumu sistēma
 5. 29.07.2010. Koksnes blīvuma ģenētiskās nosacītības analīze
 6. 26.10.2010. Starptautiska zinātniska konference "Koku un mežaudžu adaptācija un tās veicināšanas iespējas". Konferences kopsavilkumu grāmata Adaption of trees and stands to forest disturbances: management considerations
 7. 29.10.2010. Izbraukuma seminārs "Mežaudžu vitalitātes, ražības un kvalitātes uzlabošanas pētījumi"
 8. 03.02.2011. Pētījuma rezultāti prezentēti pieredzes apmaiņas seminārā Zviedrijā
 9. 17.03.2011. Pētījuma rezultāti prezentēti Latvijas meža nozares speciālistiem konferencē "Zinātne un prakse nozares attīstībai"
 10. 22.06.2011. Pētījuma rezultāti prezentēti meža nozares pētnieku un ražotāju auditorijai starptautiskā konferencē Kauņā
 11. 07.07.2011. Pētījuma dalībnieki sekmīgi aistāvējuši maģistra darbus par pētījuma ietvaros ievākto un analizēto informāciju
 12. 02.08.2011. Pētījuma rezultāti izplatīti videomateriālā un publikācijā (publikācija: Jansons Ā., Krišāns O., Jansons J. Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) augstuma pieauguma veidošanās sezonālā dinamika šeit)
 13. 23.11.2011. Pētījuma rezultāti publicēti starptautiskas zinātniskās konferences rakstu krājumā
 14. 30.11.–01.12.2011. Starptautiska zinātniska konference "Adaptīvo pazīmju ģenētiskā variācija" (Genetic variations of adaptive traits)
 15. 28.02.2012. Par Projekta rezultātiem sagatavotas un publicētas 3 zinātniskās publikācijas:
       - grāmatā Climate Change in Latvia and Adaptation to it (red. Māris Kļaviņš, Agrita Briede) publicēts raksts Tree Breeding as a Tool to Minimize Possible Adverse Effects of Climate Changes on Forest Trees (autors – Ā. Jansons) par meža selekciju kā instrumentu klimata izmaiņu ietekmes uz mežaudzēm mazināšanā. Konstatēts, ka adaptācija mainīgiem klimatiskajiem apstākļiem ir izšķiroši svarīga, lai nodrošinātu mežaudžu saglabāšanos un vitalitāti. Pētījuma dati par adaptīvo pazīmju vērtībām tika ievākti četros, Latvijas centrālajā daļā izvietotos brīvapputes pēcnācēju pārbaužu stādījumos 5–8 gadu vecumā. Starp ģimenēm konstatētas būtiskas atšķirības rezistencē pret negatīvajiem faktoriem, kuru ietekme varētu palielināties līdz ar klimata izmaiņām: brūnās skujbires bojājumiem un augusta dzinumu veidošanos. Provenience un ģimene bija būtiski koku augšanu un kvalitāti nosakoši faktori neatkarīgi no ģeogrāfiskā attāluma starp tām Latvijas teritorijā. Meža selekcija nodrošina iespējas būtiski uzlabot adaptīvo pazīmju vērtības, neietekmējot citas pazīmes, tādēļ tās loma mežaudžu pielāgošanā gaidāmajām klimata izmaiņām var būt nozīmīga
       - žurnālā Bioresources publicēts raksts Comparison of the Properties of Wood and Pulp Fibers from Lodgepole Pine (Pinus contorta) and Scots Pine (Pinus sylvestris) (autori – I. Sable, U. Grīnfelds, Ā. Jansons, L. Viķele, I. Irbe, A. Verovkins un A. Treimanis) par parastās un klinškalna priedes koksnes un šķiedru īpašību atšķirībām 27 gadus vecā eksperimentālajā stādījumā sausās, nabadzīgās smilts augsnēs (mētrājā). Rezultāti liecina, ka ģenētiskajam aspektam – gan sugu, gan provenienču sugas līmenī – ir nozīmīga un statistiski būtiska ietekme uz šķiedru īpašībām un celulozes iznākumu, kas kontekstā ar augstāku produktivitāti eksperimentālajos stādījumos liecina par labu perspektīvu šīs sugas izmantošanai Latvijā;
       - žurnālā Environmental and Experimental Biology publicēts raksts "Expression of Retrotransposon-like sequences in Scots Pine (Pinus sylvestris) in Response to heat Stress" (autori – A. Voronova-Petrova, Ā. Jansons un D. Ruņģis) par parastās priedes klonu atbildes reakciju uz karstuma stresu ģenētiskā līmenī. Pirmo reizi aprakstīta genoma daļas – retrotranspozonu – aktivitāte kailsēkļiem. Šiem mobilajiem ģenētiskajiem elementiem var būt nozīmīga loma plasticitātes un adaptācijas kapacitātes mainīgiem vides apstākļiem.
 16. 09.03.2012. LVMI Silava organizētajā Latvijas mežzinātnes dienas pasākumā Projekts pārstāvēts ar stenda referātiem un informatīvajiem materiāliem izdalei:
       - Mērķtiecīga apšu hibrīdu plantāciju ierīkošana
       - Apšu hibrīdu un bērza produktivitāte un kvalitāte
       - Priežu un apšu hibrīdu augstuma pieauguma veidošanās sezonālā dinamika
       - Meža stādīšanas priekšrocības adaptācijas kontekstā
 17. 23.05.2012. Starptautiska zinātniska konference Recent Researc in Environment, Energy Systems and Sustainability 8th WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development
 18. 30.08.2012. Par Projekta rezultātiem sagatavots un publicēts raksts nozares žurnālā Baltijas Koks: Ā. Jansons, A. Voronova-Petrova, U. Grīnfelds, I. Šāble Saskatīt gēnus aiz kokiem. Baltijas Koks 7(143)2012, 22.23. lpp. ISSN 1407-6667.
 19. 17.09.2012. Trīs pētījuma darbinieki – Oskars Krišāns, Līga Puriņa, Mārtiņš Zeps , plānojot turpmāko zinātnisko darbību, uzsāk zināšanu apguvi doktorantūrā. Darbu vadītājs – vadošais pētnieks, Dr. silv. Āris Jansons.
 20. 26.11.2012. Pētījuma ietvaros izstrādātas 4 faktu lapas, kurās populārzinātniskās formāt izklāstīti atsevišķi iegūtie rezultāti un secinājumi par sekojošām tēmām:
       - Apšu hibrīdu un kārpainā bērza produktivitāte un kvalitāte lauksaimniecības zemē
       - Mērķtiecīga apšu hibrīdu plantāciju ierīkošana
       - Meža stādīšanas priekšrocības adaptācijas kontekstā
       - Parastā priedes un apšu hibrīdu augstuma pieauguma veidošanās sezonālā dinamika
 21. 30.11.2012. Pētījuma ietvaros sagatavots izziņas materiāls par meža selekciju (autors – Āris Jansons): I Meža selekcija; II Ģenētiskie parametri un to aprēķināšana.
                       
 22. 15.12.2013. Zinātnisko rakstu krājumā Mežzinātne Nr.26 publicēti 8 raksti par pētījuma rezultātiem:
  - Ā. Jansons., A. Voronova-Petrova, D. Ruņģis, K. Kānberga-Siliņa, B. Džeriņa Parastās egles (Picea abies (L.) Karst.) atjaunošana sēklu plantāciju ģenētiskā daudzveidība;
  - I. Baumanis, I. Veinberga, L. Ļubinskis, D. Ruņģis, Ā. Jansons Parastās egles (Pinus sylvestris L.) plantāciju sēklu kvalitāte un ģenētiskā daudzveidība mainīgos vides apstākļos;
  - J. Smilga, M. Zeps, A. Voronova-Petrova, B. Džeriņa, Ā. Jansons Klonu sastāvs parastās apses (Populus tremula L.) dabiski atjaunojušās jaunaudzēs;
  - U. Neimane, I. Baumanis, Ā. Jansons Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) veģetatīvo un ģeneratīvo pēcnācēju augšanas salīdzinājums;
  - K. Kānberga-Siliņa, Ā. Jansons, D. Ruņģis Koksnes veidošanā iesaistīto gēnu ekspresija parastās priedes (Pinus sylvestris L.) brīvapputes ģimenēs salīdzinājumā ar relatīvo koksnes blīvumu;
  - L. Sisenis, Ā. Jansons, L. Puriņa, J. Jansons, B. Džeriņa, A. Ābele Klinškalnu priedes (Pinus contorta Dougl. var latifolia Engelm.) koksnes mitrums jaunaudzes vecumā;
  - M. Zeps, I. Šāble, U. Grīnfelds, Ā. Jansons, I. Irbe, A. Treimanis Apšu hibrīdu (Populus tremula Michx. x Populus tremula L.) un parastās apses (Populus tremula L.) koksnes un sulfātcelulozes šķiedru īpašības 20 gadu vecumā;
  - I. Šāble, U. Grīnfelds, Ā. Jansons, L. Vīķele, I. Irbe, A. Verovkins, E. Bāders, A. Treimanis Parastās priedes (Pinus sylvestris) un Klinškalnu priedes (Pinus contorta) koksnes piemērotības papīra ražošanai salīdzinošā analīze.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.